1.4 Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å være bevisst og ta ansvar for din organisasjons påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og bidra til å løse miljø og samfunnsutfordringer.

Som arrangør har du mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i bærekraftig retning. I tillegg til å skape gode konsertopplevelser med den verdi dette gir, samt gjøre praktiske miljøtiltak, er du i en unik posisjon til å formidle et budskap.

Hva er samfunnsansvar (CSR)

Det finnes flere definisjoner på samfunnsansvar (CSR) Corporate Sosial Responsibility. Den er blant annet definert globalt gjennom de ti prinsippene innen FN Global Compact verdens største initiativ innen samfunnsansvar. Hovedfokus er her på menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. ISO har også utarbeidet en standard for å implementere samfunnsansvar; ISO 2600.

Det er forskjellige måter å vise samfunnsansvar på.  Det beste er å inkludere dette som en naturlig del av organisasjonens drift. Det handler om hvilke verdier du som arrangør vil formidle. Stadig flere bedrifter har for eksempel etiske retningslinjer «Codes of Conduct», ved sine innkjøpsordninger, der formålet er å sikre gode arbeidsforhold der varene er produsert, samt at varene er produsert med minst mulig miljøbelastning.

I valg av samarbeidspartnere er det derfor viktig at denne gir gjenklang i de grunnverdier organisasjonen har. Informasjon om den praktiske gjennomføringen av etiske innkjøp finnes her: www.etiskhandel.no.

I tillegg involverer samfunnsansvar hvordan du som organisasjon kan påvirke samfunnet rundt deg i positiv retning. Det handler om å ta ansvar og gi noe tilbake til lokalmiljøet, samarbeide og synliggjøre veldedige organisasjoner.

Finn det som er naturlig for din organisasjon, men la deg gjerne inspirere av andre arrangører.

Roskildefestivalen er et godt eksempel på en arrangør som er sitt samfunnsansvar bevisst og fokuserer på dette året rundt. Dette sammenfaller med verdigrunnlaget som hele festivalen bygger på. Avgjørelser blir tatt først etter en vurdering av innvirkning på samfunnet rundt. Festivalen har fokus på å skape romslighet, toleranse og frihet og ønsker å sette i gang handlinger som tar ansvar for samfunnet rundt. Dette omfatter både konkrete miljøtiltak, inkludering og at overskuddet går til veldedige formål.

Eksempel: Samarbeid med ideelle og humanitære organisasjoner

Flere festivalarrangører har vist sitt samfunnsansvar gjennom en årrekke å ha samarbeidet med Amnesty International. Dette har vært gjennom kampanjer som ”Mennesker og musikk er best levende”, ”Make some noise”, ”Small Places tour” og ”Keep the beat alive”. Konkrete temaer knyttet til menneskerettigheter har blitt tatt opp og publikum har også blitt aktivt involvert.

For en rekke bluesklubber henger bluesens historiske rolle sammen med kampen for menneskerettigheter.  Østkanten Bluesklubb er en arrangør som er bevisst sin rolle som samfunnsaktør og ønsker å ta et medansvar for samfunnet. De viser tydelig sitt samfunnsansvar da de gjennom sine vedtekter sier: For Østkanten Bluesklubb er blues og internasjonal solidaritet to sider av samme sak. Derfor markerer vi hvert år den internasjonale kvinnedagen 8. mars, og arbeidernes internasjonale dag 1. mai. Antirasisme, likestilling mellom kjønn og grupper, samt en mer rettferdig fordeling av goder.

Eksempel: Overskudd til veldedige formål

En del arrangører har også et humanitært fokus som del av formålet, og noen deler ut av sitt overskudd til veldedige formål. Roskildefestivalen har siden starten gitt sitt overskudd til veldedige formål gjennom Roskildefondet. Fondet deler ut penger til humanitært, kulturelt og allmennyttig arbeid for mennesker verden over.

Ladehammerfestivalen i Trondheim har nedfelt i sine vedtekter og praksis et klart og tydelig miljøfokus og en inkluderende og åpen holdning for lokalsamfunnet generelt. De jobber for å inkludere det flerkulturelle Trondheim ikke bare i programmet, men også i dugnadsarbeidet. I tillegg har de en bevisst holdning at overskuddet av festivalen skal gå til veldedige formål. Overskuddet deres har gått til organisasjoner som Redd Barna, Wayback og gatemagasinet Sorgenfri. Men det har også vært viktig å ikke bare donere overskuddet, de søker også å inkludere og synliggjøre arbeidet til veldedige organisasjoner festivalen.

Eksempel: Involvering av lokalsamfunnet

Mange arrangører samarbeider med lokalmiljøet enten det dreier seg om lokal mat, lokale organisasjoner og lokale leverandører. De gir dermed noe tilbake til lokalsamfunnet. Men det er nettopp derfor de også driver bærekraftig og overlever økonomisk. Gjennom en sterk lokal forankring bygger de opp en tydelig identitet som lokalsamfunnet har både stolthet og eieforhold til.

Bygdalarm og Vinjerock er begge to festivaler der lokalsamfunnet bidrar aktivt. Her er både unge og eldre involvert i festivalen. Begge bruker lokalprodusert mat og involverer lokale, frivillige organisasjoner eller personer i gjennomføringen av festivalen.

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply